Harmonie, LLO en samenspeelgroep Steelband
De Pompweie De Uitkomst
Bernhardstraat 2A Ooststraat 1
4484 AN Kortgene 4491 EG Wissenkerke
Secretariaat
Sint Jacobstraat 9
4461BA Goes
secretariaat@apollowissenkerke.nl

Bestuur


Het bestuur van Muziekvereniging Apollo Wissenkerke bestaat uit de onderstaande mensen. Deze mensen zijn allemaal spelende leden binnen de vereniging.

Voorzitter: Kim van der Maat

• geeft leiding aan de vereniging
• draagt zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement
• leidt bestuurs- en ledenvergaderingen
• is eerste vertegenwoordiger van de vereniging bij diverse aangelegenheden
• contactpersoon harmonieleden en dirigent
• contactpersoon steelbandleden en dirigent
• coördinator reparatie/onderhoud/aankoop instrumenten
Vice voorzitter: Arjen Kooman

• vervangt de voorzitter bij afwezigheid
• beheer muziekbibliotheek
• contactpersoon (uit)lenen/huren bladmuziek
• contactpersoon muziekcommissie

Secretaris: Willeke van Nieuwenhuijze Contact: secretariaat@apollowissenkerke.nl

• voert het secretariaat van de vereniging
• draagt zorg voor de inkomende en uitgaande correspondentie
• houdt de ledenadministratie bij
• houdt het archief bij
• bijhouden instrumentenadministratie
• draagt zorg voor de agendering en verslaglegging van vergaderingen
• draagt zorg voor het beheer van de kleding van het harmonie- en het leerlingenorkest
• coördinator "lief en leed"
• verzorgen van bloemen t.b.v. jubilea en concerten
Penningmeester: Leo van Nieuwenhuijze Contact: penningmeester@apollowissenkerke.nl

• gebouwenbeheer MFA
• draagt zorg voor het financieel beleid in hoofdlijnen
• is verantwoordelijk voor de financiële administratie
• verantwoordelijk voor de inning van contributies en donaties
• draagt zorg voor het aanvragen van subsidies, fondsen ed.
• houdt de sponsor- en donateursadministratie bij
• draagt zorg voor het samenstellen van begrotingen en financiële jaarverslagen
• contactpersoon kantinebeheer
• coördinator jeugdbeleid/opleidingen/muziekschool
• contactpersoon leerlingenorkest/samenspelgroep/blokfluitgroep/dirigenten
• coördinator projecten “Muziek in de klas”

Algemeen bestuurslid: Anouk de Neef

• beheer en onderhoud website en facebookpagina
• beheer en onderhoud App waarmee naar leden gecommuniceerd wordt
• draagt zorg voor de PR activiteiten
• contactpersoon jeugdbestuur


Algemeen bestuurslid: Debbie Kapoen

• contactpersoon activiteitencommissie
• coördinator instrumentenvervoer
• verantwoordelijke muurkrant
• verantwoordelijke concerthandboek
• contactpersoon aanmeldingen/afmeldingen leden harmonie

Algemeen bestuurslid: Wouter Vink

• gebouwenbeheer de Uitkomst en de Pompweie
• verantwoordelijke bestuurshandboek